GDPR - Confidentiality

Jsme velmi rádi, že jste projevili zájem o náš podnik. Ochrana dat má pro management společnosti Danrec A/S obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek společnosti Danrec A/S je možné bez uvedení osobních údajů; pokud však chce subjekt údajů prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální podnikové služby, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje zákonný základ pro takové zpracování, zpravidla získáváme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s ochranou údajů konkrétní země. předpisy platné pro společnost Danrec A/S. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by náš podnik rád informoval širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informovány o právech, na která mají nárok.

Společnost Danrec A/S jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetové datové přenosy však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu nám může každý subjekt údajů předat osobní údaje alternativními prostředky, např. telefonicky.

1. DEFINICE

Prohlášení o ochraně údajů společnosti Danrec A/S je založeno na termínech používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom nejprve vysvětlili používanou terminologii. V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující výrazy:

a) Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů

Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

c) Zpracování

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať již automatizovanými prostředky či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, používání, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, seřazením nebo kombinací, omezením, vymazáním nebo zničením.

d) Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezení jejich zpracování v budoucnu.

e) Profilování

Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k hodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předpovídání aspektů týkajících se výkonu této fyzické osoby v práci, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí. , zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyby.

f) Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce nebo správce odpovědný za zpracování

Správcem nebo správcem odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovit právo Unie nebo členského státu.

h) Zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) Příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už jde o třetí stranu či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účelů zpracování.

j) Třetí strana

Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

k) Souhlas

Souhlas subjektu údajů je jakýkoli svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev přání subjektu údajů, kterým formou prohlášení nebo jednoznačného potvrzujícího jednání vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají. .

2. JMÉNO A ADRESA SPRÁVCE

Správcem pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení souvisejících s ochranou údajů je:

Danrec A/S
Vandvaerksvej 5
7470 Karup
Dánsko

Telefon: 004597100200
E-mail: danrec@danrec.dk
Webové stránky: www.danrec.dk

3. COOKIES

Internetové stránky společnosti Danrec A/S používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho cookies obsahuje tzv. cookie ID. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, jehož prostřednictvím lze internetové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné cookies. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Pomocí souborů cookie může společnost Danrec A/S poskytovat uživatelům této webové stránky uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Pomocí cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo zmíněno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webu, který používá cookies, např. nemusí zadávat přístupové údaje při každém přístupu na web, protože je web přebírá a cookie je tak uložena v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje zboží, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a může tak trvale odmítnout nastavení souborů cookie. Kromě toho mohou být již nastavené soubory cookie kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech populárních internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

4. SBĚR OBECNÝCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ

Webové stránky Danrec A/S shromažďují řadu obecných údajů a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webovou stránku. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromažďovány mohou být (1) používané typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webová stránka, ze které se přistupující systém dostává na naše webové stránky (tzv. referreři), (4) dílčí – webové stránky, (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému a (8) jakákoli další podobná data a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost Danrec A/S nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k (1) správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich reklamy, (3) zajištění dlouhodobé životaschopnosti našich systémů informačních technologií a technologie webových stránek. a (4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Společnost Danrec A/S proto statisticky analyzuje anonymně shromážděná data a informace s cílem zvýšit ochranu dat a zabezpečení dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBU

Webové stránky společnosti Danrec A/S obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje i obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se automaticky uloží. Tyto osobní údaje předané dobrovolně subjektem údajů správci údajů jsou uchovávány za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Nedochází k předávání těchto osobních údajů třetím stranám.

6. BEŽNÉ VYMAZÁNÍ A BLOKOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu uchovávání, nebo pokud je to povoleno evropským zákonodárcem nebo jinými zákonodárci v zákonech nebo nařízeních, kterým správce podléhá. na.

Pokud není použitelný účel uložení nebo pokud uplyne doba uložení předepsaná evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje jsou běžně blokovány nebo vymazány v souladu s právními požadavky.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

a) Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

b) Právo na přístup

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce kdykoli bezplatné informace o svých uložených osobních údajích a kopii těchto informací. Kromě toho evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace;
 • pokud je to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo není-li to možné, kritéria použitá pro stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 • pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
 • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a alespoň v těchto případech smysluplné informace o logice, která je s tím spojena, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích toto zpracování pro subjekt údajů. Dále má subjekt údajů právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách týkajících se předání.

Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

c) Právo na opravu

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

d) Právo na výmaz (Právo být zapomenut)

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem, aby od správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněn některý z následujících důvodů: platí, pokud zpracování není nutné:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Subjekt údajů odvolá souhlas, na kterém je založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje-li jiný právní důvod pro zpracování.
 • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje musí být vymazány, aby byla dodržena právní povinnost v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti uvedených v čl. 8 odst. 1 GDPR.
  Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o vymazání osobních údajů uložených společností Danrec A/S, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Danrec A/S neprodleně zajistí, aby bylo žádosti o vymazání okamžitě vyhověno.

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen podle čl. 17 odst. 1 osobní údaje vymazat, učiní správce s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správci zpracovávající osobní údaje, o kterých subjekt údajů požádal, aby tito správci vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje nebo je zkopírovali nebo replikovali, pokud zpracování není vyžadováno. Zaměstnanci společnosti Danrec A/S zajistí v jednotlivých případech potřebná opatření.

e) Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

 • Přesnost osobních údajů subjekt údajů popírá, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů nesouhlasí s výmazem osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požaduje je subjekt údajů pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
  Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uchovávaných společností Danrec A/S, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Omezení zpracování zajistí pracovník společnosti Danrec A/S.

f) Právo na přenositelnost údajů

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat osobní údaje, které se ho týkají a které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle písm. a) čl. 6 odst. 1 GDPR nebo bod a) čl. 9 odst. 2 GDPR, nebo na smlouvu dle písm b) čl. 6 odst. 1 GDPR a zpracování je prováděno automatizovanými prostředky, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci vloženo do ovladače.

Subjekt údajů má dále při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce druhému správci, je-li to technicky proveditelné a není-li to možné. nepříznivě zasahovat do práv a svobod druhých.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Danrec A/S.

g) Právo vznést námitku

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem vznést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a které je založeno na bodu (e) nebo f) čl. 6 odst. 1 GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.Danrec A/S v případě námitky již osobní údaje nezpracovává, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud Danrec A/S zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing. To platí pro profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese u společnosti Danrec A/S námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost Danrec A/S již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Subjekt údajů má dále právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, společností Danrec A/S pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Za účelem uplatnění práva vznést námitku může subjekt údajů kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Danrec A/S. Kromě toho může subjekt údajů v souvislosti s používáním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES využít své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.

h) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýká, pokud se rozhodnutí (1) není to nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) není povoleno právem Unie nebo členského státu, kterému správce podléhá a které rovněž stanoví stanoví vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) není založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, Danrec A/S zavede vhodné opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň právo na lidský zásah ze strany správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

Pokud chce subjekt údajů uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti Danrec A/S.

i) Právo odvolat souhlas s ochranou údajů

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti Danrec A/S.

8. USTANOVENÍ O OCHRANĚ DAT O APLIKACI A POUŽÍVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS (S FUNKCÍ ANONYMIZACE)

Na této webové stránce správce integroval komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analytika je shromažďování, shromažďování a analýza dat o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy shromažďuje mimo jiné údaje o webu, ze kterého osoba přišla (tzv. referrer), jaké podstránky byly navštíveny nebo jak často a po jakou dobu byla podstránka prohlížena. Webová analytika se používá hlavně k optimalizaci webových stránek a k provedení analýzy nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem komponenty Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

Pro webovou analýzu prostřednictvím Google Analytics používá správce aplikaci „_gat. _anonymizeIp“. Prostřednictvím této aplikace je IP adresa internetového připojení subjektu údajů společností Google zkrácena a anonymizována při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat návštěvnost našich webových stránek. Google používá shromážděné údaje a informace mimo jiné k vyhodnocení používání našich webových stránek a k poskytování online zpráv, které ukazují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb týkajících se používání našich webových stránek pro nás.

Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice cookies je vysvětlena výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek těchto internetových stránek, které provozuje správce a do kterých byla integrována součást Google Analytics, bude internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky odesílat údaje prostřednictvím Komponenta Google Analytics za účelem online reklamy a vyúčtování provizí společnosti Google. V průběhu tohoto technického postupu získá podnik Google znalosti osobních údajů, jako je IP adresa subjektu údajů, které slouží společnosti Google mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a kliknutí a následně k vyrovnání provizí.

Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako je čas přístupu, místo, odkud byl přístup uskutečněn, a frekvence návštěv našich webových stránek subjektem údajů. Při každé návštěvě naší internetové stránky budou takové osobní údaje, včetně IP adresy internetového přístupu používaného subjektem údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického postupu předat třetím stranám.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavování souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek odpovídající úpravou používaného webového prohlížeče a tím trvale odmítnout nastavení souborů cookie. Taková úprava použitého internetového prohlížeče by také zabránila službě Google Analytics v nastavení cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho mohou být soubory cookie, které již Google Analytics používá, kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics, které souvisí s používáním této webové stránky, jakož i se zpracováním těchto údajů společností Google a možnost zabránit jakémukoli takovému . Za tímto účelem si subjekt údajů musí stáhnout doplněk prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat jej. Tento doplněk prohlížeče sděluje službě Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že jakákoli data a informace o návštěvách internetových stránek nesmí být přenášeny do služby Google Analytics. Instalace doplňků prohlížeče je považována za námitku společnosti Google. Pokud bude systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, naformátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplňky prohlížeče, aby Google Analytics deaktivoval. Pokud byl doplněk prohlížeče odinstalován subjektem údajů nebo jinou osobou, která spadá do jeho působnosti, nebo je zakázaný, je možné provést reinstalaci nebo reaktivaci doplňků prohlížeče.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google lze získat na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics je dále vysvětleno na následujícím odkazu https://www.google.com/analytics/ .

9. USTANOVENÍ O OCHRANĚ DAT O APLIKACI A POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY GOOGLE-ADWORDS

Na této webové stránce správce integroval Google AdWords. Google AdWords je služba pro internetovou reklamu, která inzerentovi umožňuje umístit reklamy do výsledků vyhledávače Google a reklamní sítě Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi předem definovat konkrétní klíčová slova, pomocí kterých se reklama ve výsledcích vyhledávání Google zobrazí až poté, co uživatel použije vyhledávač k načtení výsledku vyhledávání relevantního pro klíčové slovo. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na relevantní webové stránky pomocí automatického algoritmu, který bere v úvahu předem definovaná klíčová slova.

Provozovatelem Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ.

Účelem Google AdWords je propagace našich webových stránek zahrnutím relevantní reklamy na webové stránky třetích stran a do výsledků vyhledávače Google a vkládáním reklamy třetích stran na naše webové stránky.

Pokud se subjekt údajů dostane na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží se do systému informačních technologií subjektu údajů prostřednictvím společnosti Google konverzní cookie. Definice cookies je vysvětlena výše. Konverzní cookie ztrácí platnost po 30 dnech a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Pokud nevypršela platnost souboru cookie, používá se konverzní soubor cookie ke kontrole, zda byly na našem webu vyvolány určité podstránky, např. nákupní košík ze systému internetového obchodu. Prostřednictvím konverzního souboru cookie může společnost Google i správce zjistit, zda osoba, která dosáhla reklamy AdWords na našem webu, generovala prodej, tj. provedla nebo zrušila prodej zboží.

Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie používá Google k vytváření statistik návštěvnosti našich webových stránek. Tyto statistiky návštěv se používají k určení celkového počtu uživatelů, kteří byli obslouženi prostřednictvím reklam AdWords, abychom se ujistili o úspěchu nebo neúspěchu každé reklamy AdWords a abychom v budoucnu optimalizovali naše reklamy AdWords. Naše společnost ani jiní inzerenti Google AdWords nedostávají od společnosti Google informace, které by mohly identifikovat subjekt údajů.

Konverzní cookie ukládá osobní informace, např. internetové stránky navštívené subjektem údajů. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou osobní údaje, včetně IP adresy internetového přístupu používaného subjektem údajů, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického postupu předat třetím stranám.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie naší webovou stránkou, jak je uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče a tím trvale odmítnout nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také bránilo společnosti Google umístit konverzní cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho může být soubor cookie nastavený službou Google AdWords kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě společnosti Google. Subjekt údajů proto musí z každého používaného prohlížeče přistupovat k odkazu www.google.de/settings/ads a nastavit požadovaná nastavení.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google lze získat na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ .

10. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Umění. 6 odst. 1 písm. GDPR slouží jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě, kdy jsou zpracovatelské operace nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby, je zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Podléhá naše společnost zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, např. pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se v naší společnosti zranil návštěvník a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování vycházelo z čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Konečně, operace zpracování by mohly být založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných naší společností nebo třetí stranou, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Takové operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože je výslovně zmínil evropský zákonodárce. Měl za to, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věta 2 GDPR).

11. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY UPLATŇOVANÉ SPRÁVCE NEBO TŘETÍ STRANOU

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR naším oprávněným zájmem je provozovat naše podnikání ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a akcionářů.

12. DOBA, PO kterou BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY

Kritériem pro stanovení doby uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou nutné pro plnění smlouvy nebo uzavření smlouvy.

13. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JAKO ZÁKONNÝ NEBO SMLUVNÍ POŽADAVEK;

Upřesňujeme, že poskytnutí osobních údajů je zčásti vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nutné uzavřít smlouvu, že nám subjekt údajů poskytne osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když s ním naše společnost podepíše smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by nemohlo dojít k uzavření smlouvy se subjektem údajů. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat kteréhokoli zaměstnance. Zaměstnanec objasní subjektu údajů, zda poskytnutí osobních údajů vyžaduje zákon nebo smlouva nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké důsledky má neposkytnutí osobních údajů data.

14. EXISTENCE AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVÁNÍ

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny generátorem zásad ochrany osobních údajů německé asociace pro ochranu údajů , který byl vyvinut ve spolupráci s právníky na ochranu osobních údajů z WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolín nad Rýnem.